Header Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking
Kontich - Waarloos

Welkom


De GROS, Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking Kontich-Waarloos, is een door de gemeente erkend adviesorgaan, dat als doel heeft om adviezen uit te brengen over gemeentelijke aangelegenheden die een link hebben met de Noord-Zuid problematiek in de wereld.

Het hoofdaccent ligt in het bevorderen van vorming en verstrekken van informatie over de Noord- Zuid problemen om de burger tot meer begrip en solidariteit aan te zetten. De GROS informeert en documenteert zich over die problematiek.

De acties voor de uitbouw van het lokaal beleid ontwikkelingssamenwerking zijn:

1. Opvoeding en sensibilisering


Ontwikkelingsopvoeding en sensibilisering willen mensen bewegen tot internationale solidariteit door hen kennis, inzicht én betrokkenheid (via o.m. informatie, contacten, ontmoetingen,…) bij te brengen over de leefsituatie in het Zuiden en de verhoudingen tussen Noord en Zuid. De solidariteit gaat verder dan een jaarlijkse donatie.
Het gaat ook om bv. het bewust omgaan met water, voeding of ook het zelf deelnemen aan acties.

Het komt er op aan de Noord-Zuidproblematiek dichter bij huis te brengen.

Het onderwijs is een heel belangrijk kanaal. De GROS kan hier een ondersteunende rol spelen, zowel op financieel als logistiek vlak.

2. Samenwerking, ondersteunen en bundelen


In samenwerking met de gemeente kan de GROS een belangrijke rol spelen in het samenbrengen en coördineren van verschillende initiatieven.

Samenwerking van gemeentediensten kan ook een rol spelen in het lokaal ontwikkelingsbeleid.
Zo is er een nauwe samenwerking vereist met de aankoop / aanbestedingsdienst (duurzaam aankoopbeleid) (zie verder), met de jeugd- en cultuurdienst (educatieve activiteiten), met de informatie / communicatieambtenaar (opname Noord-Zuidinformatie in gemeentelijke infokanalen,…).

Samenwerking kan ook met de provinciale diensten voor ontwikkelingssamenwerking.

Tot slot kan ook samenwerking overwogen worden met naburige gemeenten.

3. Projectsteunverlening


Directe steun van één of meerdere ontwikkelingsprojecten in het Zuiden, hetzij aan een zelf opgezet project, of aan door de GROS geselecteerde projecten in het Zuiden waar de gemeente een band mee heeft (via inwoners die in het Zuiden als vrijwilliger werken of gewerkt hebben).
Deze projectsteunverlening is nadien ook te gebruiken voor sensibilisatie en educatie. Terugkoppeling is belangrijk door bv. een tentoonstelling, een dia-avond of een lessenpakket in de school met input van de lokale verenigingen of de vrijwilligers die in het Zuiden werken. Deze steun moet passen binnen de voorziene financiële middelen die beschreven zijn in het subsidiereglement.

Onrechtstreekse projectsteun. Via de GROS kan men projecten van ngo's selecteren of nationale campagnes van bv. 11.11.11 of Broederlijk Delen steunen. Het voordeel is dat men zeker is van een grote deskundigheid bij ngo's en er ook controle is op de besteding van de middelen door de overheid. Deze steun wordt tastbaar gemaakt door een concreet project te selecteren dat men van nabij kan opvolgen en waarrond men acties kan opzetten.

4. Noodhulp


Rampen noodzaken vaak dringende hulpverlening. De gemeente, die toch het dichtst bij de bevolking staat, moet de golf van solidariteit opvangen en kanaliseren. De gemeente of de GROS kunnen de hulpacties coördineren.


Voor het verlenen van financiële of logistieke hulp kan een (beperkt) budget voorzien worden op de begroting van de gemeente, als een voorbeeldfunctie van de gemeente aan de Kontichse bevolking.

Omwille van efficiëntie, coördinatie en deskundigheid is het aangewezen dat gemeenten zich aansluiten bij (inter)nationale campagnes die gedragen worden door ngo's die gespecialiseerd zijn in hulpverlening in rampgebieden.

5. Duurzaam en eerlijk aankoop- en aanbestedingsbeleid


Een duurzaam en eerlijk aankoop- en aanbestedingsbeleid vergt een geïntegreerde benadering van het Noord-Zuidthema. Allereerst is er de koppeling met een duurzaam milieubeleid. Maar ook andere beleidsdomeinen en diensten moeten rekening houden met een duurzaam en eerlijk aankoop- en aanbestedingsbeleid.


Duurzaamheid gaat over sociale rechtvaardigheid, een verbetering van de levenskwaliteit, respect voor de milieudraagkracht en actieve participatie van de bevolking.

Eerlijk gaat over rechtvaardige handelsverhoudingen en heeft onder andere betrekking op de toegang van producenten uit het Zuiden tot de wereldhandelsmarkt, zodat ze via de handel werkgelegenheid en inkomen creëren, hun economische en sociale situatie verbeteren en het heft in eigen handen nemen.

Fair Trade productie gaat uit van enkele voorwaarden m.n. een kostendekkende minimumprijs voor gedane arbeid en investeringen, naleving van mensenrechten, gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, verbetering van de positie van minderheden, geen kinderarbeid en het duurzaam omgaan met het milieu.

Voor een duurzaam en eerlijk aankoop- en aanbestedingsbeleid moet de gemeente een principiële beslissing blijven naleven om systematisch voorrang te geven aan eerlijke en duurzame producten. Op deze wijze vervult de gemeente haar voorbeeldfunctie. Zij kan ook bedrijven en lokale horecazaken stimuleren om eerlijke en duurzame producten aan te kopen. Zo helpt men op een structurele en eerlijke wijze de armen in het Zuiden en is men zorgzaam voor het milieu.

Kontich is de 1.000ste Fair Trade gemeente en neemt nu de kans om een 5 sterren FairTradeGemeente te worden.

6. Cultuuruitwisseling


Ontmoeting, dialoog en uitwisseling met andere culturen zijn belangrijk voor hoe wij als mens in de wereld staan. Zo leren we elkaar begrijpen en waarderen. Het creëert een openheid tegenover andere mensen, culturen en problemen in het Noorden en Zuiden.

Ook hier is participatie van belang, zowel van de GROS, eventuele migranten gemeenschappen en mensen uit het Zuiden waarmee de gemeente een band heeft.

Kontich wil in zijn Noord-Zuidbeleid aandacht hebben voor de culturele diversiteit zowel hier bij ons, als in het Zuiden. Dialoog, ontmoeting en culturele uitwisseling vormen een belangrijk onderdeel van het educatie- en sensibilisatiebeleid dat moet leiden tot meer openheid voor andere culturen en internationale solidariteit.